Poučenie: Odvolanie Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov Prevádzkovateľom založeného na súhlase pred jeho odvolaním.