REKREAČNÝ POUKAZ PRE ZAMESTNANCA AŽ DO VÝŠKY 500€

! Rekreačný poukaz prosím hláste pri rezervácii !

 

PODMIENKY NA ZÍSKANIE POUKAZU

KTORÝ ZAMESTNANEC MÁ NÁROK

ZA AKÝCH PODMIENOK MI ZAMESTNÁVATEĽ PRISPEJE

Koľko?

To znamená, že v prípade ak zamestnanec vynaloží na rekreáciu 500 € a viac ročne, zamestnávateľ zamestnancovi na túto rekreáciu prispeje maximálnou sumou 275 € ročne (z dôvodovej správy k zákonu).

Musí zamestnanec tento príspevok vyčerpať naraz alebo aj viackrát?

Zamestnávateľ vám môže prispieť na tieto oprávnené výdavky

 

Na konci Vášho pobytu dostanete daňový doklad +  potvrdenie o ubytovaní. Doklady si starostlivo uchovajte a predložte zodpovednej osobe zamestnávateľa po návrate do práce. 

Daňový doklad, ktorý od nás dostanete bude obsahovať: ubytovanie minimálne na dve noci s rôznymi doplnkovými službami, zúčastnené osoby – manželka, manžel, deti a osoby žijúce v spoločnej domácnosti s objednávateľom, celkovú sumu za pobyt
Táto faktúra musí byť vystavená na meno zamestnanca, ktorý si rekreačný príspevok žiada.